• Βιογραφικό - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Περιστατικά - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Ορθοδοντική - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός
  • Επικοινωνία - Δρ. Ιωάννα Γιδαράκου, ειδική ορθοδοντικός

Τύποι Προβλημάτων

Οι ορθοδοντικές ανωμαλίες απαντώνται συχνά και με την κατάλληλη διάγνωση και το ενδεδειγμένο σχέδιο θεραπείας αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία. Τα κύρια είδη ορθοδοντικών προβλημάτων είναι τα οδοντικά, τα οδοντοφατνιακά και τα σκελετικά ή και ο συνδυασμός τους. Φωτογραφικά παραδείγματα των ανωτέρω κατηγοριών παρατίθενται στη συνέχεια.

Χασμοδοντία ή ανεωγμένη δήξη
(αδυναμία σύγκλεισης των άνω και κάτω πρόσθιων δοντιών)
Υπερσύγκλειση
(βαθμός επικάλυψης των κάτω πρόσθιων δοντιών από τα αντίστοιχα άνω) & τραυματική υπερσύγκλειση (τραυματισμός των υπερώιων ούλων λόγω υπερσύγκλεισης)
Αυξημένη οριζόντια πρόταξη
(απόσταση μεταξύ των άνω και κάτω πρόσθιων δοντιών)
Ανωμαλίες του αριθμού των δοντιών
(συγγενείς ελλείψεις – υπεράριθμα δόντια)
Σταυροειδής σύγκλειση
(πρόσθια – οπίσθια, όταν ένα ή περισσότερα δόντια του άνω οδοντικού τόξου συγκλείνουν εσωτερικά των κάτω δοντιών)
Έκτοπα δόντια
(ανατολή των δοντιών σε μη φυσιολογική θέση)
Έγκλειστα δόντια
(δόντια παραμένοντα μέσα στο οστό της γνάθου, συνήθως άνω κυνόδοντες – χρήζουν άμεσης θεραπείας)
Σκελετική Τάξη ΙΙ κατά Angle
(οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου με πρόταξη ή μη των άνω δοντιών)
Σκελετική Τάξη ΙΙΙ κατά Angle
(οπισθογναθισμός της άνω γνάθου ή/και προγναθισμός της κάτω γνάθου)